O projekcie

Projekt „Mazowiecka kuźnia talentów III”

Projekt „Mazowiecka kuźnia talentów III” nr POWR.01.02.01-14-0073/19 jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy- projekty konkursowe, Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem projektu jest poprawa sytuacji na rynku pracy 64 osób (36 kobiet, 28 mężczyzn) do 29 roku życia, w tym osób z niepełnosprawnościami, z obszaru województwa mazowieckiego, w tym szczególnie osób odchodzących z rolnictwa, tzw. ubodzy pracujący, osób zatrudnionych na umowy krótkoterminowe oraz pracujących w ramach umów cywilno-prawnych:

  • 20 osób (11 kobiet, 9 mężczyzn) zamieszkujących ( w rozumieniu Kodeksu Cywilnego) miasta tracące funkcje społeczno-gospodarcze w województwie mazowieckim tj. Ostrołęka, Radom, Ostrów Mazowiecki, Ciechanów, Gostynin, Pułtusk, Kozienice, Sierpc,
  • 13 osób ( 7 kobiet, 6 mężczyzn) z niepełnosprawnościami i/ lub osób o niskich kwalifikacjach.

Realizatorem projektu jest Forecast Consulting sp. z o.o. z siedzibą pod adresem: ul. W. Wróblewskiego 18/810, 93-578 Łódź .

Projekt realizowany jest w okresie od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.

Dla uczestników projektu zaplanowano następujące formy wsparcia:

  • Identyfikacja potrzeb osób młodych oraz diagnozowanie w zakresie doskonalenia zawodowego, w tym identyfikacja stopnia oddalenia od rynku pracy osób młodych (8 h/os.),
  • Poradnictwo zawodowe w zakresie wyboru odpowiedniego zawodu oraz pomoc w planowaniu kariery zawodowej w tym: I moduł – “Warsztaty aktywnego poruszania się po rynku pracy” (18h/ gr), II moduł – “Efektywna komunikacja interpersonalna z elementami asertywności” (6h/gr), III moduł – “Autoprezentacja – budowanie osobistego wizerunku (12h/gr),
  • Szkolenia zawodowe – szkolenia otwarte – zgodne z zainteresowaniami i potrzebami zawodowymi Uczestników projektu (120 h/os.). Stypendium szkoleniowe wynosi 6,89 zł/h – ok. 826,80 zł. netto.
  • Pośrednictwo pracy.

Dodatkowo sfinansujemy:
Zwrot kosztów dojazdu, koszt opieki nad dzieckiem/osobą zależną, materiały szkoleniowe, catering na zajęciach, egzamin potwierdzający nabycie kwalifikacji, badania lekarskie przed szkoleniem zawodowym.

Biuro projektu obsługujące projekt, zapewniające możliwość udostępnienia pełnej dokumentacji merytorycznej wdrażanego projektu oraz osobistego kontaktu uczestników z kadrą projektu, mieści się w Radomiu przy ul. płk. Jana Zientarskiego 1a lok 27 (26-615).

Accessibility